Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Informace o ochraně oznamovatelů

Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle z.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu.

Informace v souladu s §9 odst.2 zák.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).
GARC Kladno s.r.o. (dále jen povinný subjekt nebo GARC) zavedl v souladu se zákonem č.171/2023 Sb. Vnitřní oznamovací systém (VOS) pro oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis nebo porušuje práva Evropské Unie v oblasti:
  - finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
  - daně z příjmů právnických osob;
  - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  - ochrany spotřebitele a bezpečnosti v souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
  - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
  - ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
  - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
  - zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
  - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
  - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
  - ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
  - fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona č.171/2023 Sb. a čl.19 Směrnice EU.
Zavedení vnitřního oznamovacího systému
V souladu se zákonnými požadavky je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.
Oznamovatelem je dle zákona Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.
Podat oznámení prostřednictvím VOS GARC je možné:

  a) zasláním oznámení poštou v zalepené obálce na adresu GARC, obálku je nutno výrazně označit textem „Whisteblowing-neotvírat“
  b) podáním na e-mailovou adresu info@garc.cz
  c) telefonicky na číslo 723 085 910
  d) osobním jednáním s příslušnou osobou


Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.
Osobou pověřenou k vedení VOS GARC a přijímání oznámení je Alena Šeflová, administrativní pracovnice, tel.č.723 085 910.
Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek.
Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má dispozici v době podání oznámení měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno podle § č.23 zákona pokutou až do 50 000 Kč.
Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě.
Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením eviduje po dobu 5 let.
V Kladně dne 24.11.2023
GARC Kladno s.r.o.