Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Informace pro paciety

Informační memorandum pro pacienty/ klienty GARC Kladno s.r.o.

Poskytovatel zdravotních služeb jakožto správce osobních údajů v návaznosti na Všeobecné nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) tímto sděluje pacientům / klientům povinné informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které se jich týkají:

Správce osobních údajů: GARC Kladno s.r.o., Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794 právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 109100 datové schránky ID: bai7qi8, tel.: 312 256 500

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jaroslav Šmíd mobil: 602 259 984   e-mail: smid1952@gmail.com

Účely zpracování: poskytování zdravotních služeb, vedení zdravotní dokumentace, vyúčtování zdravotním pojišťovnám, povinná archivace, marketingové účely, zajištění interních kontrol pro zvyšování kvality péče

Právní základ zpracování:
 • )  plnění právní povinnosti poskytovatele lékařských služeb,
 • )  ochrana životně důležitých zájmů pacienta / klienta nebo jiné fyzické osoby
 • )  oprávněný zájem poskytovatele zdravotních služeb,
 • )  souhlas pro marketingové účely.

Oprávněné zájmy poskytovatele zdravotních služeb: ochrana majetku správce a osob, zajištění plynulosti a návaznosti poskytování služeb, vymáhání právních nároků správce, vědecký výzkum, přímý marketing

Kategorie dotčených osobních údajů: standardní osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje), zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu včetně rodinné anamnézy), obrazový záznam Příjemce, resp. kategorie příjemců údajů: zdravotní pojišťovny ČR, Krajský úřad Středočeského kraje, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Spojená akreditační komise, Krajská hygienická stanice, pojišťovací makléř, dodavatelé biologického materiálu, dodavatelé RTG služeb, dodavatelé laboratorních služeb, dodavatelé konzilií, poskytovatelé poradenských služeb.

Úmysl předat údaje do třetí země: není

Zdroj získání osobních údajů: pacienti / klienti, rodinní příslušníci, zákonní zástupci, opatrovníci pacientů / klientů, lékařské zprávy jiných poskytovatelů zdravotních služeb, kamerový systém se záznamem

Doba uložení osobních údajů: dle platných právních předpisů a interních standardů společností, v případě kamerového systému monitorujícího prostory společnosti 14 dní, v případě obrazového záznamu zdravotního výkonu dle zákona o zdravotnické dokumentaci

Pacient / klient má právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů

Pacient/klient je oprávněn:
 • k přístupu k osobním údajům v rozsahu: sdělení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů, existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování či podání námitky proti zpracování, práva podat stížnost k dozorovému orgánu, informace o zdroji osobních údajů a informace o automatizovaném rozhodování či profilování
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • požádat o výmaz osobních údajů, pokud:
  • tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány,
  • pacient / klient odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování,
  • pacient / klient vznese námitky proti zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • musí být vymazány podle právních předpisů
 • k omezení zpracování osobních údajů, pokud:
  • pacient / klient popírá přesnost osobních údajů,
  • zpracování je protiprávní a pacient / klient nežádá výmaz osobních údajů, nýbrž omezení zpracování,
  • poskytovatel zdravotních služeb osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale pacient / klient je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • pacient / klient vznesl námitku proti zpracování
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • podat stížnost na zpracování údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pacient / klient tímto bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem.

Pacient / klient je povinen poskytnout osobní údaje v rozsahu nutném pro účely poskytnutí zdravotních služeb. Neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit rozsah a strukturu informací, na jejichž základě je rozhodováno o poskytnutí zdravotních služeb.