Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Vnitřní řád

Vnitřní řád pro zdravotnickou část


Vážení pacienti, vážíme si důvěry, kterou nám tímto projevujete. Základním úkolem a smyslem práce našeho personálu je pečovat o Vás odborně, svědomitě a ohleduplně a napomáhat Vám k uzdravení v míře maximálně možné. Ke zdárnému průběhu léčby může přispět i Vaše vstřícnost, trpělivost, spolupráce se zdravotníky a respektování pravidel, uvedených v tomto vnitřním řádu.

Příjem nemocných

Nový pacient je přijat sestrou příjmové ambulance, která mu poskytne potřebné informace a zavolá lékaře. Po vyšetření a vyplnění nezbytné dokumentace je pacient uveden na jednu ze 4 lůžkových stanic.
Oděv pacienta je uložen v centrální šatně nebo ve skříních v nadstandardních pokojích. Nemocný je vybaven ústavním prádlem. Vlastní osobní prádlo (především pyžamo, noční košili, župan) může pacient používat za předpokladu, že má zajištěno dostatečné množství prádla k výměně a jeho pravidelnou výměnu.

Po řádném poučení lékařem pacient vyjádří svou souhlas s hospitalizací a dalšími náležitostmi
v rozsahu a prostřednictvím formuláře Poučení a informovaný souhlas pacienta s hospitalizací.


Denní režim lůžkového oddělení
 7.00       ranní hygiena, úklid
 7.30   -   9.00    podávání ranních léků, snídaně
 9.00   -   11.30    vizita lékaře, odborná vyšetření, rehabilitace, ergoterapie
 11.30   -   12.30    podávání poledních léků, oběd
 12.30   -   13.30    polední klid
 13.30   -   17.30    individuální rehabilitace, nácvik sebeobsluhy, práce s dobrovolníky,
        dle potřeby kontrola lékaře
 15.00   -   15.30    svačina
 17.30   -   18.30    podávání večerních léků, večeře
 19.00     22.00    večerní hygiena, kontrola lékaře dle potřeby
 20.30   -   21.30   podávání nočních léků, případně druhé večeře dle dietního systému
 22.00   -   7.00    noční klid

Budova se uzavírá ve 20.00 hod.


Stravování a služby

Strava je poskytována 4x denně,
5x denně jen u pacientů s diabetes mellitus léčených inzulínem a na základě ordinace lékaře.
Týdenní jídelní lístek je k dispozici na každém patře. Po celý den mají pacienti k dispozici čaj a pitnou vodu.
Typ diety určuje lékař dle zdravotního stavu.
Je nezbytné, aby i návštěvy za pacienty respektovaly individuální dietní a léčebné režimy a řídily se pokyny ošetřujícího personálu

Chodící nemocní mohou používat jídelní kouty v halách. Nemocní na 1 a 2lůžkových nadstandardních pokojích mají
možnost výběru oběda z několika jídel, s ohledem na určenou dietu.

 • Donesené potraviny:na každém patře slouží pacientům k uchovávání potravin společná lednice.
  Na nadstandardních pokojích jsou k dispozici k uchování potravin samostatné lednice. Každý balíček s potravinou musí být řádně označen jménem pacienta a datem uložení, pokud není výrobek označen datem exspirace. Zdravotnický personál je oprávněn vyřadit zdravotně závadné nebo neoznačené potraviny.

 • Doplňkový prodej: pacienti mají možnost využít automatu na kávu a potraviny v přízemí budovy nebo 4x týdně pojízdné prodejny s omezeným sortimentem balených nápojů, trvanlivých potravin, drogerie a tiskovin. Na recepci je možnost zakoupení výživových doplňků, některých hygienických potřeb a zmrzliny.

 • Služby: do ZZ dochází pravidelně externí pedikérka a kadeřnice. Pacienti na všech patrech mohou o tyto služby požádat prostřednictvím personálu. Informace o cenách externího provozovatele jsou k dispozici na každém patře.

 • Náplň volného času: v halách na všech patrech jsou volně k dispozici knihy, po přečtení je třeba je vrátit na původní místo. Nepohybliví pacienti mohou požádat o pomoc ošetřující personál. Na všech nadstandardních pokojích jsou televize, ostatní pacienti mají možnost sledovat televizi v halách. Za příznivého počasí je možné využívat posezení na lavičkách v areálu.

 • Dobrovolníci: do ZZ pravidelně docházejí dobrovolníci, kteří mohou být společníky pacientů v jejich volném čase a organizují různé skupinové aktivity, například poslech živé hudby, společné zpívání, divadelní představení, canisterapii. Rozpis akcí je k dispozici na každém patře.

 • Praní prádla: V případě naléhavé potřeby má pacient možnost vyprání osobního prádla v naší prádelně.

 • Parkování v areálu: při přijetí a propuštění pacientů je možné zaparkovat osobní vozidlo na nezbytně nutnou dobu vyhrazeném místě v areálu GARC Kladno s. r. o. Při návštěvách za pacienty je nutné parkovat mimo areál, s výjimkou vozidel s povolením pro parkování na vyhrazených místech pro invalidy.

 • Finanční hotovost a cenosti: Pacient má možnost požádat o úschovu financí a cenností ve zdravotnickém zařízení, o správu osobních finančních prostředků, včetně zajištění nutných plateb prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Dále může požádat o zajištění převodu financí (důchodu) do ZZ po dobu svého pobytu.
Návštěvní režim

Návštěvní hodiny: denně 14.00 - 19.00 hodin.

Doporučujeme omezit návštěvy na stanovené návštěvní hodiny, aby především na vícelůžkových pokojích měli nemocní dostatek klidu nutného k léčení.
V nezbytných případech po ohlášení u ošetřujícího personálu je možné nemocné krátce navštívit od 10.00 do 14.00 hodin.

U všech vícelůžkových pokojů je nutné brát ohled na práva ostatních pacientů. Ošetřující personál má právo omezit dobu trvání návštěv na pokoji nemocných, pokud by jejich přítomnost bránila zdravotní péči při akutní zdravotní komplikaci některého z nemocných nebo omezovala jejich práva.
Doporučujeme na pokoji návštěvu maximálně dvou osob současně u jednoho pacienta. Početnější návštěvy mohou nemocní přijímat v hale na každém patře, případně dle počasí v areálu ZZ.

Přítomnost psa se speciálním výcvikem je možná pouze u jednolůžkového nadstandartního pokoje, na vícelůžkových pokojích je možná přítomnost psa pouze v rámci canisterapie.

Informace o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu nemocných podávají lékaři každou středu od 14.30 do 15.45 hodin.
Další informace mohou podávat zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi a nutriční terapeut a to ve stejnou dobu jako lékaři. Informovány mohou být osoby, které nemocný uvedl a osoby jemu blízké, pokud to pacient nezakázal a další osoby, které pacient výslovně uvedl. Na jiném čase podání informací je možné se domluvit i telefonicky předem s ošetřujícím lékařem.
Lékař, který vykonává ústavní pohotovostní službu, podává informace pouze při změně aktuálního stavu.

Pomoc při řešení sociální situace, duchovní služba a tlumočení do znakové řeči

Sociální pracovnice je přítomna ve zdravotnickém zařízení v přízemí budovy každý pracovní den a ve středu s rozšířenou pracovní dobou pro veřejnost. Sociální pracovnice eviduje žádosti o přijetí pacienta do zdravotnického zařízení, poskytuje pacientům nebo osobám blízkým informace týkající se přijetí pacienta do zařízení. V době hospitalizace a před propuštěním pacienta pomáhá s dalším řešením sociální situace pacienta. Podle požadavku pacienta může zprostředkovat návštěvu duchovního nebo tlumočníka do znakové řeči.

Opuštění budovy

Za příznivého počasí mohou pacienti po konzultaci s lékařem nebo sestrou vycházet do zahrady.
Opuštění areálu v průběhu hospitalizace (s výjimkou vyšetření na specializovaných pracovištích) je možné pouze pokud lékař bude souhlasit s propustkou. Dopravu na propustku si pacient hradí sám. Propustka není možná první 3 dny a poslední 3 dny hospitalizace .

Poplatky

Poplatky související s hospitalizací je třeba uhradit do konce každého kalendářního měsíce, nebo neprodleně po propuštění ze zdravotnického zařízení.
Úhradu provádí pacient nebo jím pověřená osoba v pokladně v přízemí budovy nebo převodem z účtu. Ceníky poskytovaných služeb jsou k dispozici na všech patrech.
Pracovnice pokladny je přítomna ve zdravotnickém zařízení v přízemí budovy každý pracovní den a ve středu s rozšířenou pracovní dobou pro veřejnost.
  NENÍ POVOLENO:
 • kouření v celé budově a před vstupy do budovy
 • donášení používání alkoholických nápojů
 • používání vlastních objemných elektrospotřebičů
  (kromě malých radií, přehrávačů, notebooků, tabletů a holicích strojků)
 • přítomnost dětí do 12 let ve ZZ včetně areálu bez doprovodu dospělých osob, které za ně odpovídají
 • vstup do budovy se zvířaty, s výjimkou psů se speciálním výcvikem
 • vstup do budovy s koly a dětskými kočárky. Dětské kočárky je možné ponechat na vyhrazeném místě u recepce
 • používání mobilních telefonů návštěvami a pacienty ambulancí v budově
Dodržování tohoto vnitřního řádu má usnadnit Vaše léčení a ošetřování.

Respektujte, prosím, pravidla slušného chování vůči zdravotnickým pracovníkům i vůči jiným pacientům.
Respektujte jejich pokyny a chovejte se ohleduplně k ostatním spolupacientům.
V ambulancích prosím respektujte a dodržujte ordinační hodiny a časy objednání.

U pacienta, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup (pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas), nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem, může být dle §48 zákona č. 372/2011 Sb. ukončena léčba.

V případě jakýchkoli nejasností nebo přání se obraťte na ošetřující personál.

Své názory na služby poskytované v našem zařízení můžete sdělit prostřednictvím dotazníku, který je volně dostupný na každém patře. Vyplněný dotazník vhoďte do schránky umístěné před vstupem na oddělení. Dotazník je anonymní a je pro nás důležitou zpětnou vazbou.

Postup řešení stížností je vyvěšen na všech patrech.

Bezpečnostní opatření v zhoršené epidemiologické situaci Vždy je nutné přihlédnout k aktuální epidemiologické situaci a řídit se danými pravidly vydanými zařízením v závislosti na druhu epidemiologického ohrožení.